1          Základní údaje

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě www.f5b.cz Upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (zákazníkem). Vztahy, které neupravují obchodní podmínky provozovatele se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Dodavatel: Ing. Petr Janků,

Sídlo a fakturační adresa:  Heřmanice 72, Nová Paka, 50901.

IČ: 75226120

DIČ: CZ8303223434

Telefon: + 420 728 304 793

Email: info@f5b.cz

 

2         Objednávka a storno objednávky

Objednání zboží se provádí prostřednictvím objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci s dopravcem, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) na adresu info@f5b.cz nebo ing.petr.janku@gmail.com  Seznam zboží na stránkách www.f5b.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce www.f5b.cz

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná a zrušení objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď emailem na: info@f5b.cz nebo ing.petr.janku@gmail.com nebo telefonicky. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3         Zaslání zboží

Okamžikem odeslání objednávky je uzavřena kupní smlouva. Objednávky musí být zákazníkovi potrvzena.

 

3.1       Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé Evropy. Náklady na dopravu zboží se liší dle hmotnosti a rozměru zásilky. Aktuální ceník je uveden na stránce www.f5b.cz.

Pro dodání Vámi objednaného zboží lze zvolit následující možnosti:

3.1.1       GEIS Czech Republic

 která zboží doručí až k Vám domů. Pokud nebudete doma zastiženi, přepravce se Vám pokusí doručit zboží po druhé. Pokud nebude zboží převzato ani v tomto případě, bude zboží odesláno zpět prodejci. V případě, že zboží chcete doručit na jinou, než fakturační adresu, nezapomeňte tuto skutečnost zadat při objednávce nebo registraci.

3.1.2       DHL Freight a Der Kurier

 jediná možnost zaslaní modelů letadel překračující rozpětí křídla 2000mm. Platí stejné podmínky jako u GEIS Czech Republic (článek 3.1.1).

3.1.3       Osobní odběr

zboží si můžete vyzvednout přímo na adrese místa podnikání. Tento způsob se řeší individuálně a prodávající nejprve telefonicky objednávku potvrdí a upřesní termín vyzvednutí zboží. V případě tohoto způsobu převzetí zboží lze platit také v hotovosti.

 

3.2       Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit bankovním převodem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Dále je možné zboží uhradit na dobírku a to pouze hotově, nikoliv kartouZboží od 1.3.2017 není možné uhradit hotově. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku je umístěn na webu www.f5b.cz. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

3.3       Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

3.4       Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Na výrobní vady zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Daňový doklad (Faktura) slouží zároveň jako záruční list.

 

4         Odstoupení od smlouvy

Vámi odeslaná objednávka (kupní smlouva) se považuje za závaznou. Zákazník má přesto podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kde uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží musí zákazník vrátit nepoškozené, v originálním neporušeném obalu s kompletním obsahem, příslušenstvím a originálem dokladu o koupi zboží. Prodávající je povinen zákazníkovi vrátit kupní cen za zboží a rovněž nejlevnější náklady na přepravu k zákazníkovi. Náklady na dopravu od zákazníka (za vrácené zboží) nejsou prodávajícím hrazeny.

V případě kdy je zboží upraveného podle přání zákazníka není možné odstoupit od kupní smlouvy. (Např. všechny modely jsou vyráběné podle přání zákazníka a není tak možné odstoupit od kupní smlouvy)

Jestliže je zboží již nějakým způsobem spotřebováno nebo zničeno, poskytne kupující peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Jestliže je vrácené zboží částečně (nikoliv úplně) poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

5         Reklamace

Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží zašlete na naši adresu s přiloženou kopií dokladu o zaplacení.

Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.  Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

1.       zboží je reklamováno po vypršení záruční doby

2.       došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

3.       zboží určené k reklamaci není dodáno s originálními doklady (doklad o koupi a záruční list)

4.       na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem

5.       zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno (úprava barvy, přelepení plochy samolepkou, oprava bez vědomí prodejce)

6.       zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití

7.       nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží

8.       zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, elektrický výboj apod.)

9.       pokud odběratel nesepíše s dopravcem zápis o škodě u poškozeného balíku

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

6         Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.f5b.cz  nakládá s osobními údaji zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa). Osobní údaje zákazníka slouží pouze pro interní potřeby provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník má přístup ke svým osobním údajům a má právo tyto údaje opravovat. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zákazníka neposkytne žádné třetí osobě, s výjimkou dopravce (uvedení jména, adresy, příp. telefonu zákazníka). Zákazník může písemně nebo telefonicky vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí jeho osobních údajů.

7         Důležité pokyny k provozu modelů letadel

 

Při létání modelem buďte velmi obezřetní, model umožňuje dosahovat vysokých rychlostí letu a létejte tedy tak, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a osob. Výrobce ani prodejce neručí za škody vzniklé při provozu modelu.

 

8         Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.f5b.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.